Izdelava dokumentacije

Izdelava dokumentacije

Izdelava dokumentacije

Izdelava dokumentacije

Od lastniških razmerij do strokovne dokumentacije in investicij

Od lastniških razmerij do strokovne dokumentacije in investicij

Od lastniških razmerij do strokovne dokumentacije in investicij

OD PRIPRAV DOKUMENTACIJE
DO NADZORA

IZDELUJEMO

DOKUMENTACIJO S PODROČJA GEODEZIJE IN PROSTORSKE INFORMATIKE


geodetski načrti

ureditev mej

zakoličba objektov

parcelacija zemljišč

izdelava etažnih načrtov

vpis objektov v kataster stavb

PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZA OBJEKTE S PODROČJA


nizkih gradenj

visokih gradenj

ureditve prostora

UREJAMO LASTNIŠKA RAZMERJA NA NEPREMIČNINAH


priprava in sklepanje kupoprodajnih, služnostnih, menjalnih pogodb ter odškodninskih sporazumov

cenitev nepremičnin

pravno svetovanje pri prometu z nepremičninami

URBANISTIČNO DOKUMENTACIJO


občinske in državne prostorske akte

prostorsko izvedbene akte

krajinske načrte

študije

strokovne podlage za potrebe prostorskega načrtovanja

PRIPRAVLJAMO INVESTICIJE


pridobivanje zemljišč

ureditev investicijske dokumentacije

pridobitev upravnih soglasij in dovoljenj

izbor izvajalcev

strokovni in finančni nadzor nad izvedbo

Staneta Rozmana 5,
SI-9000 Murska Sobota


Tel.: +386 (0)2 536 13 10,
Mob.: +386 51 646 382

E-naslov: zeu@zeu.si


Pravno obvestilo za obiskovalce spletne strani


pišite nam zemljevid

Copyright 2023 - All rights reserved to ZEU, Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. - designed by tronlab